Det grunnleggende prinsipp for Den nordamerikanske forsvarsalliansen ble ved stiftelsen for 50 år siden nedfelt i artikkel fem i Atlanterhavspakten. Der står det at et væpnet angrep på ett av medlemslandene skal betraktes som et angrep på alle. Prinsippet står fast etter helgas nokså dystre toppmøte i alliansen. Det nye strategiske konseptet som ble vedtatt i Washington, er en formell godkjennelse av at slike militære aksjoner som den pågående krigen mot Jugoslavia, nå også er en oppgave for alliansens medlemsland, skriver Dagbladet på lederplass.

Les mer

Stats- og regjeringssjefene i NATO kunne lørdag klubbe gjennom alliansens nye strategiske konsept etter hard tautrekking om formuleringene helt til siste øyeblikk.

Les mer i VG

Knut Vollebæk: Det nye NATO og konsekvenser for NorgeNATOs reviderte strategiske konsept ble vedtatt etter en grundig og omfattende debatt mellom medlemslandene. Fra norsk side er vi godt tilfredse med resultatet. NATOs nye oppgaver erstatter ikke de gamle. NATOs hovedansvar er fortsatt kollektivt forsvar og transatlantisk samarbeid. Ingen av medlemslandene ønsker å gjøre NATO til en organisasjon med et globalt arbeidsfelt. Alliansens ansvarsområde er det euro-atlantiske.

Det strategiske konseptet undergraver heller ikke FN eller folkeretten. Krisehåndteringsoppgaver må ha et folkerettslig grunnlag. Sikkerhetsrådet har fortsatt det overordnete ansvaret for internasjonal fred og sikkerhet. Men på 1990-tallet har FN i økende grad gitt regionale organisasjoner som NATO ansvar for fredsoperasjoner. Sikkerhet og stabilitet i et utvidet Europa er i vår egen interesse. Det er nettopp dette som er blitt slått fast i det strategiske konsept, sa utenriksminister Knut Vollebæk på Atlanterhavskomitéens seminar om Det nye NATO.

Les mer

NATO skal ikke være verdens politiEtter tøffe forhandlinger ble stats- og regjeringssjefene i NATO enige om alliansens framtidige kurs. - Nå er det meste klart, sa Bondevik til pressen før han gikk inn til et nytt møte i Washington i dag. Representanter fra 19 NATO-land satt sammen hele natt til lørdag for å bli enige om rammen for alliansen. Ifølge Bondevik har Norge vært aktiv under hele prosessen.

- Det er særlig på to områder Norge har arbeidet iherdig for å finne løsninger. Det gjelder forholdet melom NATOs tradisjonelle kjerneoppgaver og de nye fredsoppgavene, i tillegg til å finne en fast forankring i folkeretten hvis det skulle bli aktuelt med nye militæroperasjoner i framtiden, sa Bondevik til NTB.

Les mer

«Uredelig», meiner forsvarsministerenForsvarsminister Eldbjørg Løwer hevdar at oppropet mot Nato er «uredelig». Det nye, strategiske konseptet har ingen formuleringar som gjev blankofullmakt for militære operasjonar utanfor territoriet til Nato, påstår ho.

Les mer i Dag og Tid

Hvem trenger nye NATO?Historien mangler eksempler på at en forsvarsallianse har fortsatt etter at alliansens mål er nådd. NATO kan bli det første. I slutten av april skal det største diplomatiske arrangement i Washingtons historie feire 50-årsdagen og markere at Fortsettelses-NATO får nye oppgaver i fredsbevarende operasjoner, bekjempelse av terrorisme og å hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen.  Dette er viktige oppgaver for det internasjonale samfunn, men NATO er ikke uten videre egnet til å løse dem, skriver Dagbladet på lederplass.

Les mer

Gunnar Garbo: Angrepet av forsvarsministerenNår statsråden benekter at NATO med sitt konsept om operasjoner utenfor medlemslandenes egne områder har forbeholdt seg rett til å gå til militære angrep uten lovlige hjemmel fra FN, er det hun selv som fører folk bak lyset. Og dette gjør hun ikke i forbindelse med sideordnede detaljer. Hun gir misvisende informasjon om kjernen i denne saken., skriver Gunnar Garbo.

Les mer i VG 


 

Forsvarssjefen: Vil ha norsk bombestyrkeNorge kan i løpet av ett til to år delta i bombing av bakkemål, som i den pågående krigen i Afghanistan. Luftforsvarets innsatsstyrke (LIS) kan bli sendt på oppdrag over hele verden, men har i dag ikke kapasitet til å bombe mål på bakken. Det ønsker forsvarssjef Sigurd Frisvold å forandre på, så raskt som mulig.

Les mer i VG

Det er en real sak å være mot NATOs luftoperasjon, men det finnes ikke formuleringer i det strategiske konseptet som gir noen selvutnevnt blankofullmakt for militære operasjoner utenfor NATOs territorium, skriver forsvarsminister Eldbjørg Løwer i en polemikk med Nei til nye NATO.

Les mer i VG

Kosovokrisen: Nasjonal rapportEn offisiell rapport utarbeidet av de sikkerhetspolitiske avdelingene i Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet, og Forsvarets overkommando.

Les rapporten her

Utenrikspolitisk apati– NATO-medlemskapen svekkjer Noreg som fredsnasjon og som forsvarar av FN og folkeretten, seier Arne Overrein, som meiner den breie semja om utanrikspolitikken under den raudgrøne regjeringa er eit demokratisk problem.

Les mer i Dag og Tid