NATOs flybensin på det etniske Balkan-bålet vitnar om den dårskap alliansen er i stand til å oppvise i ein situasjon som kravde statsmannskunst, dvs. reflektert krisehandtering. Noreg legitimerer handlinga og er medansvarleg. Norske NATO-politikarar er fangar gjennom systemtvangen. Dei har berre eitt alternativ i ein slik situasjon: å slå ring om dårskapen, stemme i med amen når dei toneangivande har lese sitt militære fadervår. NATO-solidariteten krev det om ein så "må" bombe motparten attende til for eksempel året 1389. "Credibility" heiter det med ei omskriving frå NATO-terminologien. Statuering av eksempel med global resonans er pedagogisk viktig for Pax Americana.

Skulle ein likevel våge å vere så lite faghistorisk seriøs som å spørje om det stundom kanskje går ein nemesis også gjennom historia? Er vi i det vidare tidsperspektivet vitne til eit gedigent sjølvskot? Er NATO-politikarane eigentleg også i ferd med å bombe sin eigen allianse, i det minste strategien til det nye – "out-of-area" – NATO? Mens bombene i skrivande stund framleis fell, aukar øydeleggingane, lidingane og flyktningstraumen. Ein får i det minste vone at Balkan-bålet ikkje blir større også geografisk. Noreg er ein av fyrbøtarane, om enn ikkje den ivrigaste. Men vi er då med på laget – solidariske som vi må vere? skriver Oddbjørn Melle.

Les mer


 

Jeg ble forespurt og valgte å støtte oppropet mot NATOs nye «out of area»-strategi av flere grunner. Det mest betenkelige med nyordningen er at den innføres praktisk talt uten politisk, prinsipiell og praktisk debatt, skriver vpl. major Terje Marøy.

les mer

Skal NATO fortrenge FN?Tidligere Venstre-leder, stortingsrepresentant og ambassadør Gunnar Garbo går i denne artikkelen sterkt imot militære angrep som bryter med FN-pakten. Han mener at også Norge nå  har slått inn på en linje som krenker denne pakten.

Les mer

For USA er dets Jugoslavia-politikk et ledd i en større strategi. En krig mot Milosevic framsto også som velegnet når det gjaldt å få en bredest mulig opinion til å akseptere en ensidig NATO- «out of the area" aksjon, i strid med FN vedtekter. Krigen banet vei for Det Nye Nato. Medlemslandene, og deriblant Norge, har jo de facto, allerede agert i samsvar med Det Nye Nato. Norge, ved den norske regjering, har demonstrert sin lydrike- holdning overfor USA. Sannheten vil etterhvert komme fra. Historien vil nok dømme Bondevik og Vollebæk hardt for deres svik av norske interesser, og for deres mangelfulle informasjon til Utenrikskomiteen og Stortinget.

Vi må få stoppet USA og Natos falske "fredsoperasjoner"-  Stoppet Nato/USA som selvbestaltet dommer og verdenspoliti. Nedbrytingen av FN må snus slik små og mellomstore land får større innflytelse. Respekt for internasjonale lover og for FN vil  bidra til en tryggere verden, skriver Helge Ramstad.

Krigen og våpneneKrigen i Jugoslavia har ført til to problemer som Norske Leger Mot Atomkrig (NLA) føler et spesielt ansvar for å gjøre oppmerksom på og å få klarlagt. Det ene er at krigen sannsynligvis har hatt en negativ virkning på mulighetene for videre atomvåpennedrustning. Det andre er at bruk av prosjektiler med utarmet uran kan ha ført til giftig og radioaktiv miljøforurensing med risiko for helseskade for sivilbefolkningen, skriver Bjørn Hilt.

Les mer

 

Verdien av uklarhet- Som konservativ og gammel NATO-venn var det uproblematisk for meg å skrive under på dette oppropet, fortalte professor Francis Sejersted under pressekonferansen der oppropet «Nei til Nye NATO» ble lagt fram. Mens det gamle NATO var klart både hva fienden og oppgave angikk, er det nye NATO ytterst uklart, skriver Peter Normann Waage i Dagbladet.

Les mer i Dagbladet

Andreas Hompland: Norge ut av NATONATO skaffa seg ein ny global strategi til 50-årsdagen midt under krigen. Nå skal alliansen bli eit miliær-moralsk politi. NATO skal hjelpa dei snille mot dei slemme i heile det euro-atlantiske influensområdet - slik amerikanarane ser det. Krigen mot Milosevic har vore svennestykket.  Dette er altså i ferd med å bli det overordna målet for norsk NATO-politikk. USAs krigar skal bli våre krigar. Då er det på tide å fornya slagordet Norge ut av NATO, skriver Andreas Hompland.

Les mer

Etter ti år i dvale dukker NATO-motstanden opp igjen i en ny form. I dag lanseres et opprop med 500 underskrifter rettet mot NATOs nye strategiske konsept. Det gjelder ikke lenger Norges medlemskap i alliansen, men innretningen av alliansen etter at Vesten vant den 40 år lange kalde krigen.... Vi tror den nye NATO-motstanden vil stimulere til en debatt som kommer seint, men forhåpentligvis godt, skriver Dagbladet på lederplass.

Les mer

Bastet og bundet av Nye NATOKravet om en omlegging av Forsvaret vil bli reist med fornyet kraft i tiden framover. Problemet er at Nato allerede har fattet en beslutning som gjør Norge bastet og bundet i utenriks- og forsvarspolitikken, skriver Bendik Wold i Klassekampen.

Les mer

Opprop uten strategiDet norske oppropet mot det nye NATO, med professor Francis Sejersted i spissen, er en protest uten en strategi og et opprør uten ettertanke. Fordi to fundamentale spørsmål ignoreres, blir protesten lite annet enn vanetro antiamerikanisme - og ikke et konstruktivt bidrag til norsk sikkerhetspolitikk, skriver Christian-Marius Stryken.

Les mer

Ved bombestart i Kosovo understreket statsministeren at Norge og NATO ikke var i krig, men gjennomførte en kortvarig, begrenset militær aksjon på humanitært grunnlag. Han forestilte se at Milosevic ville kapitulere etter få dager. Det var en åpenbar feilbedømmelse, i strid med vurderingen til de fleste militære eksperter. Hvor mange flere «tunge, resolutte og viktige beslutninger» skal regjeringen fatte, før statsministeren finner det passende å diskutere NATOs strategi? skriver Helge Salemonsen.

Les mer